Balthasar Neumann Chor & Ensemble, Thomas Hengelbrock

Συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Θόδωρου Αντωνίου (1935-2018)

Johann Caspar Kerll: Missa superba / Θαυμαστή Λειτουργία
Kyrie I Gloria I Credo Ι Sanctus – Benedictus I Agnus Dei

Σολίστ
Σοπράνο Katja Stuber, Aija Veismane
Άλτο Anne Bierwirth, Mirko Ludwig
Τενόροι Jan Petryka, Jakob Pilgram
Μπάσοι Raimonds Spogis, Ralf Ernst, Reinhard Mayr

– Wolfgang Amadeus Mozart: Ρέκβιεμ σε ρε ελάσσονα, KV 626
(στην εκδοχή του Franz Xaver Süssmayr)
Introitus (Requiem aeternam) I Kyrie Ι Sequentia (Dies irae, Tuba mirum,
Rex tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrimosa)
Offertorium (Domine Jesu, Hostias) I Sanctus I Benedictus
Agnus Dei I Communio (Lux aeterna)

Σολίστ
Σοπράνο Katja Stuber
Άλτο Marion Eckstein
Τενόρος Jan Petryka
Μπάσος Reinhard Mayr

Balthasar Neumann Chor & Ensemble
Thomas Hengelbrock
 μουσική διεύθυνση


Johann Caspar Kerll
Missa superba

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Κύριε ελέησον.
Ελέησον Χριστέ ο Θεός.
Κύριε ελέησον.

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.
Υμνούμεν Σε, ευλογούμεν Σε, προσκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε,
ευχαριστούμεν Σοι διά την μεγάλην Σου δόξαν.
Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ•
Κύριε, Υιέ Μονεγενές, Ιησού Χριστέ [και Άγιον Πνεύμα].
Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός,
ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς
ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξαι την δέησιν ημών,
ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς.
Ότι Συ ει μόνος Άγιος, Συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός
[μετά του Αγίου Πνεύματος] εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum scripturas.
Et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est
cum gloria judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Dominum,
et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit
qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν,
τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν
εκ Θεού αληθινού,
γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί,
δι’ ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους
και διά την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των ουρανών
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και
Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου
και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα την τρίτη ημέρα
κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης
κρίναι ζώντας και νεκρούς,
ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον,
το ζωοποιόν,
το εκ του Πατρός [και του Υιού] εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον
και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν διά των Προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Άγιος, άγιος, άγιος,
Κύριος Σαβαώθ•
πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Ωσαννά ο εν τοις υψίστοις.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν
του κόσμου, ελέησον ημάς.
Ο Αμνός του Θεού, ο αίρων τας αμαρτίας
του κόσμου [δώσ’ ημίν ειρήνην].

 

W.Α. Mozart
Ακολουθία εις κεκοιμημένους

I. Introitus
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Ι. Εισαγωγή
Ανάπαυσον αυτούς, Κύριε, εις τους αιώνας,
και φώτιζον αυτούς.
Σοι πρέπει ύμνος, ο Θεός, εν Σιών,
και σοι αποδοθήσεται ευχή εν Ιερουσαλήμ.
Εισάκουσον της προσευχής μου,
προς σε πάσα σαρξ ήξει.
Ανάπαυσον αυτούς, Κύριε, εις τους αιώνας,
και φώτιζον αυτούς.

II. Kyrie
Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.

II. Κύριε
Κύριε, ελέησον. Χριστέ, ελέησον.
Κύριε, ελέησον.

III. Sequentia
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
Quaerens me sedisti lassus,
redemisti Crucem passus;
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco tanquam reus,
culpa rubet vultus meus;
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem! Amen!

III. Ακολουθία
Μέρα οργής, η μέρα εκείνη,
ο κόσμος θα αφανιστεί,
μαρτυρούν η Σύβιλλα και ο Δαυίδ.
Πόσος τρόμος θα προκληθεί,
όταν έρθει ο Κριτής,
τα σύμπαντα να κρίνει!

Σάλπιγγα, σκορπίζοντας ήχο θαυμαστό
πάνω απ’ τους τάφους της οικουμένης,
τους πάντες εμπρός στο θρόνο θα συναθροίσει.
Ο θάνατος θα βουβαθεί, μαζί κι η φύση,
όταν και πάλι εγερθεί η κτίση
υπόλογη στην Κρίση.
Βίβλος θα φανερωθεί,
καταγραμμένη με τα πάντα,
και απ’ αυτά ο κόσμος θα κριθεί.
Και όταν καθίσει ο Κριτής,
κάθε κρυφό ολοφάνερο θα γίνει,
τίποτε ατιμώρητο δεν θα μείνει.
Τότε, ο άθλιος εγώ, τι λόγια θα αρθρώσω;
Ποιον προστάτη θα επικαλεστώ,
όταν κι ο δίκαιος μόλις που θα ’ναι ασφαλής;

Βασιλιά του υπέρτατου μεγαλείου,
που χάρη δίνεις στους άξιους να σωθούν,
σώσε με, πηγή του ελέους.

Θυμήσου, φιλεύσπλαχνε Ιησού,
εμένα, τον υπαίτιο της πορείας σου,
μη μ’ εγκαταλείπεις τη μέρα εκείνη.
Αναζητώντας με εξαντλήθηκες,
με τη σταύρωσή σου μ’ απολύτρωσες,
ας μην είναι μάταιος ο κόπος.
Κριτή, που το δίκιο αποδίδεις,
δώσ’ μου άφεση,
πριν απ’ τη μέρα της απολογίας.
Στενάζω σαν ένοχος,
στα κρίματά μου η όψη μου κοκκινίζει:
λυπήσου τον ικέτη, Θεέ μου.
Εσύ, που συγχώρησες τη Μαρία
και εισάκουσες τον ληστή,
έδωσες και σε μένα ελπίδα.
Ανάξιες οι προσευχές μου.
Εσύ, όμως, ο καλός, σπλαχνίσου με,
να μην καώ στο πυρ το αιώνιο.
Δέξου με αμνό στο ποίμνιό σου,
από τα ερίφια χώρισέ με,
βάλε με στα δεξιά σου.

Όταν οι βλάσφημοι αφανιστούν,
όταν στις φλόγες τις σκοτεινές ριχτούν,
δέξου με στους εκλεκτούς σου.
Σε ικετεύω, στα γόνατα πεσμένος,
με την καρδιά συντρίμμια σαν τη στάχτη,
φρόντισε το τέλος μου.

Πολυδάκρυτη η μέρα εκείνη,
όταν από την τέφρα αναγεννηθεί
ο ένοχος για να κριθεί.
Λυπήσου τον, Θεέ.
Φιλεύσπλαχνε Κύριε, Ιησού Χριστέ,
ανάπαυσον αυτούς. Αμήν.

IV. Offertorium
Domine Jesu Christe! Rex gloriae!
Libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu!
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Hostias et preces tibi,
Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

IV. Προσφορά
Κύριε, Ιησού Χριστέ, δοξασμένε Βασιλιά,
ελευθέρωσε τις ψυχές όλων των πιστών
απ’ τα δεινά της κόλασης
κι από την άβυσσο.
Ελευθέρωσέ τες απ’ του λιονταριού το στόμα,
μην τις καταβροχθίσουν τα Τάρταρα,
μην πέσουν στο σκοτάδι,
Αλλά ο τροπαιοφόρος Άγιος Μιχαήλ
ας τις οδηγήσει στο Άγιο Φως,
που κάποτε το υποσχέθηκες στον Αβραάμ
και στη γενιά του.

Θυσίες με προσευχές και αίνους
Σου προσφέρουμε, Κύριε.
Δέξου τες για χάρη των ψυχών
που σήμερα μνημονεύουμε.
Κάν’ τες, Κύριε,
απ’ το θάνατο να περάσουν στη ζωή,
που κάποτε το υποσχέθηκες στον Αβραάμ
και στη γενιά του.

V. Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

V. Κύριος
Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ!
Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.

VI. Benedictus
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

VI. Ευλογημένος
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.

VII. Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

VII. Ο Αμνός Του Θεού
Ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου,
ανάπαυσον αυτούς.
Ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου,
ανάπαυσον αυτούς.
Ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου,
ανάπαυσον αυτούς εις τους αιώνας.

VIII. Communio
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeterna dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

VIII. Κοινωνία
Φώτιζον αυτούς, Κύριε,
μετά των αγίων Σου, εις τους αιώνας,
ως φιλάνθρωπος.
Ανάπαυσον αυτούς, Κύριε,
και φώτιζον αυτούς
μετά των αγίων Σου, εις τους αιώνας,
ως φιλάνθρωπος.

Μετ. ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ